บ่อบอลแสนซน

บ่อบอลแสนซน
รายละเอียดสินค้า: 

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1.5 - 5 ปี
เพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

6,500 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์การเรียน: 
ที่นอนเด็ก