ป้อมปราสาทอัศวิน L

ป้อมปราสาทอัศวิน L
รายละเอียดสินค้า: 

ขนาดสินค้า 255 x 150 x 150 ซม.
สไลเดอร์ ที่ผลิตจากพลาสติก
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1.5 - 5 ปี เพื่อพัฒนาการที่ดีทางด้านร่างกาย สังคม
อารมณ์ และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันในสังคม และการแบ่งปัน

28,750 บาท
หมวดสินค้า: 
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ภายในอาคาร
เครื่องเล่นอื่นๆ
ประเภทเครื่องเล่น: 
กระดานลื่น
ปีนป่าย
ท่อลอด